Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

dla osób dokonujących rezerwacji on-line świadczonych przez Administratora Danych Osobowych usług

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Danych Osób (ADO) wskazanych w kwestionariuszu na stronie http://tomala.cieszyn.pl/ jest BOLESŁAW TOMALA ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY z siedzibą w Cieszynie (kod pocztowy: 43-400), ul. Katowicka 139;

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b c i f RODO, w tym na potrzeby:

  • zawarcie i realizacja umowy pomiędzy osobą a ADO;

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO lub obroną przed roszczeniami osób w stosunku do ADO;

  • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);

  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom i kontroli świadczonych usług na terenie ADO za pomocą monitoringu;

3) odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO biorący udział przy świadczeniu usług;

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji Międzynarodowej;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane;

6) osoby, które przekazały ADO swoje dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail stomala@premio.pl;

7) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu umożliwienia wykonania usługi przez ADO;

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak też nie będą profilowane;